ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ/ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ

સુરેશ જોષી

જેને આધારે આ સૃષ્ટિ રચાઈ તેને

The sweet moist wafer of your tongue

I taste,

And find right meanings in your

silent mouth.