પરિષદ-પ્રમુખનાં ભાષણો૩/પ્રકાશન માહિતી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પ્રકાશન માહિતી
Parishad Pramukhna Bhashano
Edited by Dr. Nalini Desai
Published by : Vidyavikas Trust, Ahmedabad


પરિષદ પ્રમુખોનાં ભાષણો
સંપાદકઃ ડૉ. નલિની દેસાઈ
પ્રકાશનઃ વિદ્યાવિકાસ ટ્રસ્ટ, મુંબઈ


પ્રકાશકઃ વિદ્યાવિકાસ ટ્રસ્ટ
શેઠ તારાચંદ પોપટલાલ ભવન, ૨૦૯, સંપદ કોમ્પલેક્ષ,
મીઠાખળી છ રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯


પ્રથમ આવૃત્તિઃ ૨૦૧૦, કિંમત રૂ. ૩૫૦