પરિષદ-પ્રમુખનાં ભાષણો/મુખપૃષ્ઠ-2

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


મુખપૃષ્ઠ-2પરિષદ-ગ્રંથાવલિઃ ગ્રંથ બીજો


પરિષદ-પ્રમુખોનાં ભાષણો
[ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનાં પહેલેથી તેર અધિવેશનના પ્રમુખોનાં ભાષણોનો સંગ્રહ]
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
પ્રાપ્તિસ્થાન: ભારતીય વિદ્યા ભવન, નવગુજરાત, અંધેરી : મુંબઈGSP-logo.jpg
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ