પ્રત્યંચા/પ્રત્યંચા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


પ્રત્યંચા

સુરેશ જોષી

પ્રત્યંચા

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ: કાવ્ય

સુરેશ હ. જોષી

સંકલન: શિરીષ પંચાલ