પ્રત્યંચા/પ્રથમ પ્રકાશન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


પ્રથમ પ્રકાશન

સુરેશ જોષી

C સૌ. ઉષા જોષી


આવરણ ડિજિટલ કોલાજ: ગુલામમોહમ્મદ શેખ કમ્પ્યૂટર સહાયક: સુખદેવ રાઠોડ આવરણમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી છબિઓ ઉષા જોષી પરિવારના સૌજન્યથી