મણિલાલ હ. પટેલનાં કાવ્યો/કણબી કાવ્ય

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
કણબી કાવ્ય

કણબીની વિયાઈ ભેંસ અને આવ્યો છે પાડો
ખેતરથી ઘેર જતાં કણબીને ઊતર્યો છે સાપ એક આડો

ચ્હેરાના અજવાળે રોટલા ઘડતી પટલાણીબાઈ ફાટફાટ રોતી
દીકરા વિનાના સાવ નોંધારા આયખાને પડુંપડું ઊભેલું જોતી
પટલાણી જોવાને ઝંખતી’તી ઝાડભર્યા પ્હાડો
ખેતરથી ઘેર જતાં કણબીને ઊતર્યો છે સાપ એક આડો

ઢંઢેરો પીટાયો ગામમાં કે વણજારો પોઠ ભરી આવ્યો
લેવાનું મન છતાં લીધી લેવાય નહિ એવી એ કઈ વસ લાવ્યો
જીવતરમાં ધાડ પડી તોય નથી સંભળાતી રાડો
કણબીની વિયાઈ ભેંસ અને આવ્યો છે પાડો

પાણી ના હોય એવા કૂવાને કેમ કરી કહેવાનો કૂવો
કેળ સમી ઊભી છે લ્હેરાતી પટલાણી તોય, તમે જુઓ
ઊંચી છે ન્યાત મહીં આબરૂ ને મોટો છે વાડો
ખેતરથી ઘેર જતા કણબીને ઊતર્યાં છે સાપ એક આડો

કણબીની વિયાઈ ભેંસ અને આવ્યો છે પાડો...