મણિલાલ હ. પટેલનાં કાવ્યો/તમે ઘેર નથી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
તમે ઘેર નથી

વાડ પર બેસીને દૈયડ ગાય છે
વાડના કાંટાઓ એનાથી સુંવાળા થાય છે
ને તમે ઘેર નથી...

બારીમાંથી મધુમાલતીની વેલ અંદર આવે છે
ભીંતો ઓરડાઓ મહેક મહેક થાય છે
ને તમે ઘેર નથી...

ચાંદની આવીને પથારીમાં બેસે છે, પછી –
સૂનમૂન પંખી પણ કલરવતું થાય છે
ને તમે ઘેર નથી...

કેટલા દિવસો પછી એક પતંગિયું
આજે આવ્યું છે ઘરમાં ને
ફરફરે છે હવા શું બધબધે
કણકણમાં કોઈ રણઝણ રણઝણ રણઝણે છે
ને તમે ઘેર નથી...

પહેલો વરસાદ અને માટી પણ મહેક મહેક
છાતીમાં આરપાર મારમાર
તારતાર વાછંટો વાય છે
ને તમે ઘેર નથી...

શ્રાવણમાં ભીંજાતા તડકાઓ સંગાથે
આખુંયે ઘર હવે ઓગળતું જાય છે
ને તમે ઘેર નથી...

વેલાથી લીલેરી વાડ ખુદ ગાય છે
કે તમે ધેર નથી...