યાત્રા/ઢૂંઢ ઢૂંઢ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ઢૂંઢ ઢૂંઢ

ઢૂંઢ ઢૂંઢ તોહે હો ગઈ રતિયાં,
રો રો કર મોરી થક ગઈ મતિયાં.
ઢૂંઢ ઢૂંઢ તોહેo

બન બન ઢૂંઢત બની બાવરી,
તુમરી સૂરત પિયા કિતની સાંવરી,
કલ ન પડત કહીં ઔર ઔર મોહે.
ઢૂંઢ ઢૂંઢ તોહે હો ગઈ રતિયાં.

દરસ દિયો પિયા ! તરસત નૈના,
તુમ બિન ઔર કહીં નહીં ચૈના,
દિન ભયે રૈન, રૈન ભઈ દિના,
ઢૂંઢ ઢૂંઢ તોહે હો ગઈ રતિયાં.


ઑક્ટોબર, ૧૯૪૧