યાત્રા/નવી અને મૂળ રચના

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
નવી અને મૂળ રચના

‘મદ્-યાત્રા’ની માફક, ‘આ ધ્રુવપદ’ની ૯૦ કડીઓમાંથી ૩૬ કડીની નવી રચના બનાવેલી છે. એની વિગતવાર નોંધ અહીં આ પૂર્વે આપેલી મૂળ રચના ’માં યોગ્ય સ્થળે છે. તેની વિગતનો આલેખ આ પ્રમાણે છે.—


મૂળ રચના
મૂળકડી નવી તરીકે મૂળમાં રહેવા દીધેલી
૧ થી ૩માંથી કડી સંખ્યા
પ૭૬
૯, ૧૦ ૪,૫ ૧૧થી ૧૫
૧૬થી ૩૧ની ૧૬ કડી ૬થી ૨૧ ૩૨
૩૩ ૨૪ ૩૪થી ૩૮
૩૯, ૪૦ ૨૨,૨૩ ૪૧ થી ૬૧ સુધીની ૨૧
૬૨ ૨૫ ૬૩, ૬૪
૬૫ થી ૭૧ ૨૬ થી ૩૨ ૭૨ થી ૮૪ ૧૩
૮૫,૮૬,૮૭ ૩૩,૩૪,૩૫ ૫૦
૮૮,૮૯માંથી ૩૬ ૯૦ નવી રચેલી
૧થી ૩૬ ૫૧
૯૦માંથી,—છે તે મુજબ નવીમાં લીધી ૩૪
— સંયોજિત કરી
— રહેવા દીધી ૫૦
નવી રચી
૯૦