યાત્રા/‘મદ્-યાત્રા’ અને ‘મનુજ-પ્રણય’

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
‘મદ્-યાત્રા’ અને ‘મનુજ-પ્રણય’

આખું કાવ્ય શિખરિણી છંદની ચાર ચાર પંક્તિની કડીમાં લખાયું છે. એટલે અહીં બધી નોંધ કડીની રીતે કરી છે. ‘મદ્-યાત્રારા’માં દરેક કડીને ક્રમાંક આપ્યો છે. તેમાંથી જે જે કડી ‘મનુજ-પ્રણય ’માં લેવાઈ છે તેની પ્રથમ પંક્તિ આગળ * નિશાની મૂકી, ચોથી પંક્તિ પાસે ‘મનુજ-પ્રણય’ની કડીનો ક્રમાંક મૂક્યો છે. સંગ્રહની અંદર મુકાયેલા ‘મનુજ-પ્રણય’માં કડીનો ક્રમાંક મુકાયો નથી, જે અભ્યાસ માટે મૂકી લેવા વિનંતી છે. ‘મદ્-યાત્રા’ માંથી કડીઓ લઈને, તથા જરૂર પ્રમાણે ‘મનુજ-પ્રણય’ની નવી કડીઓની જે રચના કરી તેનો આલેખ નીચે મુજબ છે.’ ‘મદ્-યાત્રા’માં રહેવા દીધેલી કડીઓની નોંધ પણ આપી છે.

કડીઓની નોંધ
‘મદ્-યાત્રા’માં રહેવા દીધેલી કડીઓ ‘મનુજ-પ્રણય’માં લઈ જવાયેલી કડીઓ ‘મનુજ પ્રણય’ માટે નવી રચેલી કડીઓ
(‘મદ્-યાત્રા’ની ‘મનુજ-પ્રણય'ની)
કડી કડી
૧, ૨, ૩ ૧, ૨, ૩
૪, ૫ ૪, ૫
૮, ૯, ૧૦ ૧૧
૧૨ ૧૩, ૧૪ ૮, ૯
૧૫ ૧૬, ૧૭ ૧૦, ૧૧
૧૮ ૧૯ ૧ર ૧૩ થી ર૧ સુધીની ૯
૨૦ થી ૪પ સુધીની ર૬ ૪૬, ૪૭ ૨૨, ૨૩
પર થી પ૬ ૨૪ થી ૨૮
૫૭ ૫૮ થી ૬૧ ૨૯ થી ૩ર
૬૨ થી ૬૬ સુધીની ૫ ૬૭ ૩૩ ૩૪, ૩૫
૬૮ ૬૯ ૩૬
૭૦ ૭૧ થી ૭૭ ૩૭ થી ૪૩
૭૯ થી ૮૧ ૮૨ ૪૪
૮૩ થી ૯૬ સુધીની ૧૪ ૯૭ ૪૫
૯૮ થી ૧૦૫ સુધીની ૮ ½
‘મદ્-યાત્રા’માં રહેલીઃ ૭૪ ‘મદ્-યાત્રા’માંથી લીધેલી ૩૧
‘મનુજ-પ્રણય’માં ગયેલીઃ ૩૧ ‘મનુજ-પ્રણય’ માટે
૧૦૫ નવી રચેલી ૧૪½
૪૫½