વસુધા/કાવ્યનો સમયાનુક્રમ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
કાવ્યનો સમયાનુક્રમ

* અપ્રસિદ્ધ કાવ્યો

૧૯૩૦
જવાન દિલ માર્ચ
શહીદોને ૨૭ ઑક્ટોબર
૧૯૩૧
૧૯૩૨
ગઠરિયાં જૂન
વિરાટની પગલી ૫ જૂન
જેલનાં ફૂલો ૩૦ જુલાઈ
બહુરૂપિણી ૨૭ ઑગસ્ટ
શહીદ બનવા ૪ ઑક્ટોબર
૧૯૩૩
બક્ષિસ ૧૫ મે
બંધાઈ ગયું ૧૬ મે
પ્રાણવંતા પૂર્વજને ૨૦ જુલાઈ
નમું ૨૭ જુલાઈ
શશી ભૂલ્યો ૬ ઑગસ્ટ
જવા દે ૬ ઑગસ્ટ
આથમણી બારી ૩ ઑક્ટોબર
*મોરીનું ફૂલ ૩ ડીસેમ્બર
નથી નિરખવો શશી ૪ ડીસેમ્બર
૧૯૩૪
*અહીં ૧૬ જાન્યુઆરી
*પ્રદીપની અંગુલિએ ૨૧ જાન્યુઆરી
*અમારો ભેદ ૨ ફેબ્રુઆરી
દર્દ દુર્ઘટ ૨૩ મે
ઘણ ઊઠાવ ૬ જૂન
ફુટપાથનાં સૂનાર ૬ ઑગસ્ટ
જીવન જ્યોત જગાવો ૨૫ ઑક્ટોબર
નવા વર્ષની ઉષાને ૮ નવેમ્બર
*સાંઝને સામે ૧૫ નવેમ્બર
૧૯૩૫
એક સવારે આવી ૧૫ જાન્યુઆરી
ભવભવને ઘાટે ૧૫ જાન્યુઆરી
વિનમ્ર વિજય ૧૫ માર્ચ
ધનયુગનો સ્થિતપ્રજ્ઞ ૧૯ એપ્રિલ
સ્વ. મોહનલાલ પંડ્યા ૭ જૂન
કોક આવે છે ૨૪ જુલાઈ
કોણ? ૩ સપ્ટેમ્બર
સાંજે જ્યારે ૫ ઑક્ટોબર
અહો પૃથ્વી મૈયા ૨૩ ઑક્ટોબર
છબીલી ૧૨ નવેમ્બર
૧૯૩૬
દ્રૌપદી ૧૫ જાન્યુઆરી
અજાણ્યાં આંસુને ૧૫ ફેબ્રુઆરી
વસન્ત ઢૂંઢું ૭ એપ્રિલ
*આજે પ્રભાત પહેાર ૨ જૂન
ગુર્જરી કુંજે ૩૦ જુલાઈ
પંચાંગનાં પત્તાં ૧ ઑગસ્ટ
પુણ્યાત્મા ૧ ઓગસ્ટ
*रसानां रसः ૨૭ ઑગસ્ટ
૧૯૩૭
મને અધિક છે પસંદ ૧૫ જાન્યુઆરી
જગતનું આશ્ચર્ય ૨૧ જાન્યુઆરી
સિનેમાના પર્દાને ૨૭ જાન્યુઆરી
*અંતરોનું અંતર ૩ માર્ચ
શિશુવિષ્ણુલાંછન ૨૦ માર્ચ
*પ્રતીક્ષા ૨૫ માર્ચ
*ઈંટાળા ૮ એપ્રિલ
લ*ઘુ સ્વાગત ૧૫ એપ્રિલ
મોટરનો હાંકનાર ૨૨ એપ્રિલ
મંગલાષ્ટક ૨૫ મે
મિત્રપત્નીને ૧૯ સપ્ટેમ્બર
*૧૩-૭ની લોકલ ૨૫ સપ્ટેમ્બર
પૂલના થાંભલાઓ ૨૭ સપ્ટેમ્બર
ઉષાના આગારે ૨૮ સપ્ટેમ્બર
ક્રિકેટ મૅચ ૩૦ સપ્ટેમ્બર
*કમલદલમાં ૧૭ ઑક્ટોબર
હંકારી જા ૧૮ ઑક્ટોબર
વેશ્યા ૨૨ ઑક્ટોબર
*દ્યુતિ પલકતાં ૨૫ ઑક્ટોબર
*સૂઉં તારાં સ્વપ્ને ૨૬ ઑક્ટોબર
*સ્મિતનો જય ૨ નવેમ્બર
*પ્રશ્નની દશા ૧૩ નવેમ્બર
૧૯૩૮
*હું ચાહું છું ૧૧ જાન્યુઆરી
*તુજ પગલી ૧૮ જાન્યુઆરી
ભક્તિ–ધન નારદ ૧૮ માર્ચ
*છાતીએ છૂંદણાં ૨૫ માર્ચ
*આજે વસંતે ૮ એપ્રિલ
*સાન્નિધ્ય તારે ૯ મે
*ચારે ખૂણે ૧૦ મે
*ભરતીને ૧૩ મે
*લઈ લે ૧૪ મે
*આસ્તે કુંજગલી ૧૫ મે
*બુર્ખાનો ઉપકાર ૧૮ મે
પ્રતિપદા ૧૯ મે
*કોકિલ અને ડાળી ૨૫ મે
*જાવા પૂર્વે ૧ જૂન
*ઉષા ન્હોતી જાગી ૨ જુલાઈ
કર્ણ ૫ જુલાઈ
તે રમ્ય રાત્રે ૧૯ જુલાઈ
*સળંગ સળિયા પરે ૪ ઑગસ્ટ
*નિશિગન્ધાની સુરભિને ૧૫ ઑગસ્ટ
બૅન્કનો શરાફ ૨૬ ઑગસ્ટ
*અરે કે– ૯ નવેમ્બર
૧૯૩૯
કડી ૧૨ ફેબ્રુઆરી
તને મેં ૧૫ મે
જો કોઈને– ૬ ઑગસ્ટ
પૂર્ણિમા ૯ ઑગસ્ટ