વસ્તુસંખ્યાકોશ/પરિશિષ્ટ-૧

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

પરિશિષ્ટ-૧

અંકસંખ્યાદશ–એક ઉપર ૧મીંડુ
સો–એક ઉપર બે મીંડા
હજાર- " ત્રણ "
અયુત– " ચાર "
લાખ– " પાંચ "
પ્રયુત– " છ "
કરોડ– " સાત "
દશકરોડ– " આઠ "
અર્બુદ– " નવ "
દશ અર્બુદ " દશ "
ખર્વ– " અગિયાર "
મહાખર્વ– " બાર "


પદ્મ–એક ઉપર ૧૩ મીંડા
મહાપદ્મ– " ૧૪ "
શ્રેણી– " ૧૫ "
મહાશ્રેણી– "૧૬ "
શંખ– " ૧૭ "
મહાશંખ- " ૧૮ "
ક્ષિતી– " ૧૯ "
મહાક્ષિતી- " ૨૦ "
નિધિ- " ૨૧ "
મહાનિધિ- " ૨૨ "
કલ્પ– " ૨૩ "
મહાકલ્પ- " ૨૪ "
ઘન– " ૨૫ "


મહાઘન-એક ઉપ૨ ૨૬ મીંડા
રૂપ- " ૨૭ "
મહારૂપ-" ૨૮ "
વિસ્તાર– " ૨૯ "
મહાવિસ્તાર– " ૩૦ "
ઓંકાર- " ૩૧ "
મહાઓંકાર– " ૩૨ "
ઓંકારશક્તિ- " ૩૩ "અંક સંજ્ઞા ફારસી ‘અબશબ્દ’ મુજબસ્વર માટે
અ-૧,
ઈ-૧૦૦
ઉ–૧૦૦૦૦.
ઋ–૧૦૦૦૦૦૦


 
લૃ-૧૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,
એ–૧૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦.
ઓ-૧૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦.

ઔ–૧૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦વ્યંજન માટે
ક-૧
ખ-૨
ગ–૩
ઘ-૬
ચ-૬
છ–૭


  
જ-૮
ઝ-૯
ઞ-૧૦
ટ-૧૧
ઠ–૧૨
ડ–૧૩


 
૩-૧૪
ણ–૧૫
ત–૧૬
થ-૧૭
દ–૧૮
ધ–૧૯ન-૨૦
પ-૨૧
ફ-૨૨
બ-૨૩
ભ-૨૪
મ-૨૫ય-૩૦
૨-૪૦
લ–૫૦
વ-૬૦
શ–૭૦
ષ–૮૦સ-૯૦
હ-૧૦૦કાલમાપન૨ પરમાણુ–અણુ
૩ અણુ-ત્રસરેણુ
૩ ત્રસરેણુ-ત્રુટિ
૧૦૦ ત્રુટિ-વેધ
૩ વેધ–લવ
૩ લવ-નિમેષ
૩ નિમેષ-ક્ષણ
૫ ક્ષણ-કાષ્ટા
૧૫ કાષ્ટા–લઘુ
૧૫ લઘુ-નાડિકા
૨ નાડિકા-મુહ્‌ર્ત
૬ મુહ્‌ર્ત–યામ
૮ યામ–અહોરાત્ર


૨ પક્ષ-માસ
૨ માસ-ઋતુ
૩ ઋતુ-અયન
૨ અયન-મનુષ્યવર્ષ
૧ મનુષ્ય વર્ષ–દેવઅહોરાત્ર
૩૬૦ દેવ અહોરાત્ર–દેવવર્ષ
૧૨૦૦૦ દેવવર્ષ–દેવયુગ
૧૦૦૦ દેવયુગ–બ્રહ્માનો દિવસ
૧૦૦૦ દેવયુગ–બ્રહ્માની રાત્રિ
૩૬૦ બ્રહ્માના અહોરાત્ર-બ્રહ્માનું વર્ષ
૧૭૨૮૦૦૦ મનુષ્યવર્ષ-કૃતયુગ
૧૨૯૬૦૦૦ મનુષ્યવર્ષ–ત્રેતાયુગ
૮૬૪૦૦૦ મનુષ્યવર્ષ–દ્વાપરયુગ
૪૩૨૦૦૦ મનુષ્યવર્ષ–કલિયુગ
૪૩૨૦૦૦૦-ચર્તુયુગ, મહાયુગ
દેવયુગ, ચોકડી.
૭૧ ચોકડી–મનુ
૧૪ મનુ-બ્રહ્માનો દહાડો.
૧૫ અહોરાત્ર–પક્ષ.
વેપારી લોકોની સાંકેતિક ભાષા (પ્રાચીન)કેલ નવ્વાણું–૧
ઘર અઠાણું–૨
ઉધાન–૩
ગોથ–૪
મૂલ–૫
છેલ–૬
સમર-૭
માંઞ–૮
જણસ–૯
આંગળ–૧૦


કેલપડી–૧૧
ઘરપડી–૧૨
ઉદ્યાનપરી–૧૩
ગોથપરી–૧૪
મૂલપડી–૧૫
છેલપડી–૧૬
સમરપડી–૧૭
માંગપડી–૧૮
જણસપડી–૧૯
કુંડી-૨૦


સવાકુંડી–૨૫
દોઢકુંડી–૩૦
પોણાબે કુંડી–૩૫
બે કુંડી–૪૦
બેકુંડીને કેલ-૪૧
લીટીશલા-૦ા
વીલફાડીયું–૦ાા
ત્રણપાના-૦ાાા