વસ્તુસંખ્યાકોશ/પ્રારંભિક

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

વસ્તુસંખ્યાકોશ


સંગ્રાહક
રતિભાઈ હરિભાઈ નાયક


સંપાદક
ડૉ. ભારતી સત્યપાલ ભગત
વિતરક
પાર્શ્વ પ્રકાશન
અમદાવાદVastusankhyakosa
Compiled by :
Ratibhai Haribhai Nayak
Edited by :
Dr. Bharti Satyapal Bhagat


© સંગ્રાહક, સંપાદક.
પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૯૯૧
પ્રત' : ૭૫૦
મૂલ્ય : ૭૦-૦૦
મુખ્ય વિક્રેતા
બાબુભાઈ એચ. શાહ
પાર્શ્વ પ્રકાશન
નિશાપોળ, ઝવેરીવાડના નાકે, રિલીફ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧
:પ્રકાશક:
ડૉ., ભારતી સ. ભગત
૨૦૭૯, ક્રિશ્ચિયન હીલ, રાયખડ,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧
:મુદ્રક:
તેજસ પ્રિન્ટર્સ ઍન્ડ ટ્રેડર્સ, ઘીકાંટા રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી ગુજરાત રાજ્યની આર્થિક સહાયથી પ્રકાશિત