વિદુલા/વિદુલા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વિદુલા

સુરેશ જોષી

વિદુલા
સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કથાસાહિત્ય : ટૂંકી વાર્તા
સુરેશ હ. જોષી
સંકલન: શિરીષ પંચાલ