વિદુલા/વિદુલા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વિદુલા

સુરેશ જોષી

વિદુલા


સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કથાસાહિત્ય : ટૂંકી વાર્તા


સુરેશ હ. જોષી


સંકલન: શિરીષ પંચાલ