વિનોદ જોશીનાં કાવ્યો/વિનોદ જોશીના કાવ્યસંચયો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
વિનોદ જોશીના કાવ્યસંચયો

૧. પરંતુ (૧૯૮૪)
૨. શિખંડી (૧૯૮૫)
૩. તુણ્ડિલતુણ્ડિકા (૧૯૮૭)
૪. ઝાલર વાગે જૂઠડી (૧૯૯૧)
૫. સૈરન્ધ્રી (૨૦૧૮)
૬. મારાં કાવ્યો : વિનોદ જોશી : (સ્વયં કવિએ ચૂંટેલી રચનાઓ) (૨૦૧૮)
૭. ચૂંટેલી કવિતા : વિનોદ જોશી (ચયન : વિનોદ જોશી) (૨૦૨૦)
૮. ખૂલ્લી પાંખ પિંજ૨માં (પ્રકાશ્ય)