શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ/કામ છે!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
કામ છે!


અમથી અમથી ગાતી જઉં: કામ છે!
અમથી અમથી નાચી લઉં: કામ છે!

અડું ફૂલને ફરી ફરી: કામ છે!
પતંગિયામાં મળી પરી: કામ છે!

જલને રેલે વ્હેતી જઉં: કામ છે!
વાદળને કંઈ ક્‌હેતી જઉં: કામ છે!

બેઠી બેઠી દેખું પ્હાડ: કામ છે!
સૂતી સૂતી દેખું આભ: કામ છે!

હવા અડે ને પીંછું થઉં: કામ છે!
ટહુકો સુણતાં પંખી થઉં: કામ છે!

કીડી ક્‌હે છે: સાથે ચાલ: કામ છે!
ચાંદો ક્‌હે: ચાંદરણાં ઝાલ: કામ છે!

અમથી અમથી હસ્યાં કરું: કામ છે!
અમથી અમથી રડ્યાં કરું: કામ છે!

અમથી અમથી ભૂલી પડું: કામ છે!
અમથી અમથી જડ્યાં કરું: કામ છે!

*