શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ/૭૨. અંદર એવાં મળ્યાં...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૭૨. અંદર એવાં મળ્યાં...


અંદર એવાં મળ્યાં,
આપણે મધરું મધરું ગળ્યાં! –

ખીણ–ખડક ના કશુંય આડે,
ડુંગર તે સૌ દળ્યા!
આઘેનાં તે ઓરાં આવી
ભીતર મારે ભળ્યાં!
ઝરમર ઝરમર ઝમતા કેવા
જીવ મળ્યા – ઝળહળ્યા! –

રગે રગે શગ રચે આરતી,
આંખે યમુના છલ્યાં!
શ્વાસે શ્વાસે બજે બાંસુરી,
અંતરમાં વ્રજ વળ્યાં!
ઘટમાં ગોરસ એવાં ઊભર્યાં!
ફોડનારને ફળ્યાં!

(ઊંડાણમાંથી આવે, ઊંચાણમાં લઈ જાય…, ૨૦૦૪, પૃ. ૮૦)