શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ/VII. કવિતા – ઊંડાણમાંથી આવે, ઊંચાણમાં લઈ જાય... (૨૦૦૪)

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to searchકવિતા–ઊંડાણમાંથી-આવે-ઊંચાણમાં-લઈ-જાય-૨૦૦૪.jpg


VII. કવિતા – ઊંડાણમાંથી આવે, ઊંચાણમાં લઈ જાય... (૨૦૦૪)