સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ઉશનસ્/ધન્ય ભાગ્ય

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

બાઈ રે, તારાં ભાગ્ય મહા બળવાન,
અમૃતપ્રાશણહાર તે તારાં ગોરસ માગે ક્હાન!…
ગગરી ફોડી ભવ ફોડયો ને મહીમાં પ્રીત લૂંટાઈ,
કાનજી જેવો લૂંટણહાર ત્યાં કૈં ન બચાવવું, બાઈ!
બચિયું એટલું એળે, અહીં તો લૂંટવ્યું એટલી લ્હાણ!