સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ઉશનસ્/રામની વાડીએ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

રામની ભોંયમાં, રામની ખેતરવાડીએ જી,
આપણા નામની અલગ છાપ ન પાડીએ જી.
જગને ચોક-ચબૂતરે વેરી રામધણીની જુવાર;
તે પર પાથરી બેઠો તું તો ઝીણી પ્રપંચની જાળ :
ધર્માદા ચણથી પંખી ન ઉડાડીએ જી. — રામની.
રામની વાડી ગામ આખાની, હોય ન એને વાડ;
બાંધ જો તારું ચાલતું હોય તો આભને આડી આડ!
વાડ કરી આ ક્ષિતિજ ના વણસાડીએ જી. — રામની.
રામની વાડી ભોગવવી, ભાઈ, હક્કનાં પાઈ નીર;
સૌને વ્હેંચી ચાખવી આપણે રામના ફળની ચીર :
આપણા ભેગાં સૌનાં ભાણાં માંડીએ જી. — રામની.