સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/કાકા કાલેલકર/ગદ્ધાપચીસી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          દેશકી આજકી હાલત દેખકર મૈં અત્યંત દુખી હૂં, લેકિન નિરાશ નહીં હૂં. સૈકડોં બરસોંકી ગુલામીકે બાદ સ્વતંત્રતા મિલી હૈ. આઝાદીકી યહ યુવાવસ્થા હૈ. કૌનસે યુવકકો ગદ્ધાપચીસી સે ગુજરના નહીં પડા હૈ? ઉચ્ચનીચ-ભાવ, અધિકારભેદ, આદિ પુરાને વિચારોં સે દબી હુઈ જનતા, ગુલામી દૂર હોતે હી, કુછ કાલકે લિયે ઉચ્છૃંખલ બન જાયે, તો ઐસી સ્થિતિકો નાપસંદ કરતે હુએ ભી ઉસે બરદાસ્ત કરના પડતા હૈ. ભારત પર ગાંધીજીકા પ્રભાવ શુરૂ હુઆ ઉસકે પહલે ભી દેશકી હાલત અત્યંત ગિરી હુઈ થી. લોકજાગૃતિકે અભાવમેં આજકે જૈસી ઉસકી ચર્ચા નહીં હોતી થી, ઈતના હી ફર્ક. ઉસ સમય કે અધઃપાતને ગાંધીજીકો ખડા કિયા, યાની અધઃપાતકા સામના કરનેકે લિયે ભારતીય આત્માને ગાંધીજીકો બુલાયા, ઔર જનતાને ઉનકી બાતેં શિરોધાર્ય કી. વૈસે હી આજકી ગિરાવટસે ઉબકર ભારતીય જનતા આરોગ્યકી ઓર પ્રયાણ કરેગી. આજકી હાલતસે અકુલાકર નિરાશ હોના એક તરહકી નાસ્તિકતા હૈ. વિપત્તિકે સમય ધૈર્ય રખના આસ્તિકતાકા લક્ષણ હૈ.