સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/પ્રજારામ રાવળ/આઝરમરઝરવરસાદ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

આઝરમરઝરવરસાદ,
વળીવળીનેવરસેજાણેમધુરકોઈનીયાદ!