સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મુકુંદરાય પારાશર્ય/નામ માધવનું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

બેન, વગડોબોલેછેનામમાધવનું.
બેન, ખડવનમાંસળીસળીમાંસળવળતુંનામમારામાધવનું.
બેન, ઝૂલેવડવાઈએનામમાધવનું.
બેન, છાંયેઆળોટેનામમાધવનું.
બેન, થડથડપરછુપાતુંમલકેછેનામમારામાધવનું.
બેન, થાળેઠલવાયનામમાધવનું.
બેન, ક્યારેછવરાયનામમાધવનું.
બેન, ખેતરનાંડૂંડાંમાંડોલેછેનામમારામાધવનું.
બેન, લણતાંલણાયુંનામમાધવનું.
બેન, ખડક્યુંખળામાંનામમાધવનું.
બેન, ગાડેવેરાતુંવહીઆવેછેનામમારામાધવનું…
બેન, પિંજરપુકારેનામમાધવનું.
બેન, ખીલેખેંચાયનામમાધવનું.
બેન, બારણાનીતડમાંથીસૂસવતુંનામમારામાધવનું.
બેન, ચાતકરૂવેછેનામમાધવનું.
બેન, પાલવલૂવેછેનામમાધવનું.
બેન, રહીરહીનેનેવલેચૂવેછેનામમારામાધવનું.
બેન, સ્થળજળઝીલેછેનામમાધવનું.
બેન, મૃગજળતલખેછેનામમાધવનું.
બેન, અંધારાં-અજવાળાં, પીએછેનામમારામાધવનું.
બેન, મળતાંમળ્યુંછેનામમાધવનું.
બેન, અનુભવનુંધામનામમાધવનું.
બેન, બોલાવુંકોકનેનેપડઘામાંનામમારામાધવનું.
[‘સંસ્કૃતિ’ માસિક :૧૯૭૫]