સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મુકુંદરાય પારાશર્ય/પ્રશ્ન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

કે’શોમને? સામેખીલ્યાંતેફૂલછેકેહું?
કો’તોખરા, ભોંકાયછેતેશૂળછેકેહું?
કે’શોમને? ખોળેરમેએબાળછેકેહું?
કો’તોખરા, આજાયછેતેકાળછેકેહું?
કે’શોકંઈ, આઝાડનીચેમૂળછેકેહું?
કો’તોખરા, પગલાંપડેતેધૂળછેકેહું?
કે’શો? વિહંગોનેફૂટેતેપાંખછેકેહું?
કો’ને, ખૂલેજેજીવનેતેઆંખછેકેહું?
કે’શો? નિરાશા, એનર્યોઅંધારછેકેહું?
કો’તોખરા, મંદરતળેઆધારછેકેહું?
કો’તોખરા, અનુભવતણોકૈંસારતોબોલો,
બધુંદેખાયસામેતેખરેખરકોકછેકેહું?
[‘મનડામાંમોતીબંધાણું’ પુસ્તક :૨૦૦૫]