સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મોન્તા ક્રેઇન/ત્રણ રસ્તા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          કોઈપણકામકરવાનાત્રાણરસ્તાછે : કાંતોએજાતેકરવું, કાંતોપૈસાઆપીનેકોઈનીપાસેકરાવવું, અથવાએકરવાનીમનાઈપોતાનાંબાળકોનેફરમાવવી.