સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મો. ક. ગાંધી/આ અંધકાર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          આજેવીરતાનોનાશથઈગયોછે. આપણીસ્ત્રીઓનુંરક્ષણકરવાજેટલીપણઆપણામાંશક્તિનથી. ધોળેદહાડેગામમાંધાડપડેતેનીસામેપણઆપણેઊભીશકતાનથી.. એકહજારનીવસ્તીમાંઆઠમાણસોઆવીલૂંટફાટકરીચાલ્યાજઈશકે, એદેખાવઆખીદુનિયામાંહિંદુસ્તાનમાંજબનીશકેછે. આઠમાણસનેહઠાવીનશકેએવા, શરીરેતદ્દનદુર્બળગામડિયાનથી. પણતેઓનેમરણનોભારેભયછે. એવીલડાઈમાંપડીપોતાનુંશરીરકોણજોખમમાંનાખે? છોનેલૂંટે! સરકારનુંકામછે, એફોડીલેશે, એમવિચારીઘરમાંભરાઈરહેછે. પડોશીનુંઘરબળે, તેનીલાજલૂંટાય, માલજાય, તેનીપરવાનથી. જ્યાંસુધીઆઅંધકારનોનાશનથીથયો, ત્યાંલગીહિંદુસ્તાનમાંખરીશાંતિથવાનીનથી. જોઆપણેઆત્મરક્ષણનીશક્તિપ્રાપ્તનકરીશકીએ, તોજમાનાઓસુધીસ્વરાજનેમાટેનાલાયકરહેવાનાછીએ.