સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મો. ક. ગાંધી/કરજદાર છીએ!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          નબોલેતેનેબોલાવજો, જેનઆવેતેનેઘેરજજો, જેરિસાયતેનેરીઝવજો; નેબધુંતેમનાભલાનેસારુનહિ, પણતમારાભલાનેસારુકરજો! જગતલેણદારછે, આપણેતેનાકરજદારછીએ.