સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મો. ક. ગાંધી/કાટલાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          જગતનીબધીટીકાનેસોનાનાંકાટલાંથીનતોળીએ, પણલોખંડકેપથરાજોખવાનાંકાટલાંવાપરીએ. તેમાંમણ-અધમણનોતોહિસાબસરખોયેનહોય. [‘આશ્રમનોપ્રાણ’ પુસ્તક]