સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મો. ક. ગાંધી/પામરતાનું પાપ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          દેશમાંપક્ષોતોહંમેશાંરહેવાનાજ. કોઈપણસુધારાનેમાટેબધાનેસામાન્યએવોકાર્યક્રમશોધીશકાયનહીં. કારણ, કેટલાકબીજાઓનાકરતાંવધારેઆગળજવાનુંઇચ્છનારાહોય. આવીતંદુરસ્તવિવિધતામાંહુંહરકતજોતોનથી. પણઆપણામાંથીજેવસ્તુહુંદૂરકરવાઇચ્છુંછુંતેતોએકે, આપણેએકબીજાપરખોટાહેતુઓનુંઆરોપણનકરીએ. આપણનેઘેરીવળેલુંપાપએઆપણામતભેદોનથીપણઆપણીપામરતાછે. શબ્દોઉપરઆપણેમારામારીકરીએછીએ. ઘણીવારતોપડછાયાનેમાટેઆપણેલડીએઅનેમૂળવસ્તુજખોઈબેસીએછીએ. ખરેખરીનડનારીવસ્તુઆપણામતભેદોનથી, પણતેનીપાછળરહેલીઆપણીલઘુતાછે. [‘યંગઇન્ડિયા’ અઠવાડિકપરથીઅનુવાદિત :૧૯૧૯]