સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મો. ક. ગાંધી/બાળકો પાસે મૂકવા લાયક

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          હમણાંમેંમૈથિલીશરણગુપ્તનું [નાટક] ‘અનઘ’ વાંચ્યું, એબહુસારુંછેઅનેબાળકોપાસેમૂકવાલાયકછે. તેનીહિંદીસરળઅનેઅત્યંતમીઠીછે, ભાવઉત્તમછે. [યરવડાજેલમાંથીલખેલાપત્રમાં]