સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મો. ક. ગાંધી/વિયોગદુખ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          પૂજ્યબહેન, તમનેવધારેપૈસાહુંક્યાંથીઆપું? મારેમિત્રાનાપૈસાદેવાના. હુંકયેમોઢેપૈસામાગું? એપણપૂછે, “તારીબહેનતોતારીસાથેજહોવાંજોઈએ.” એનોજવાબહુંશુંઆપું? મારીબહેનપણમારાકામમાંમનેમદદકરીરહ્યાંછે, એમઅભિમાનપૂર્વકકહેવાનોઅવસરતમેનથીઆપતાં. આવીદશામાંહુંએકજવસ્તુતમનેકહીશકુંછું : તમેજેઅગવડોભોગવીરહોછો, એથીવધારેસગવડભોગવીનેહુંરહેતોનથી. તેથીતમારાંદુઃખમનેઅસહ્યનથીલાગતાં. તમેદળણાંદળીનેખૂટતાપૈસામેળવોછો, તેમાંમનેકશીયશરમનથીલાગતી. હુંતોએટલુંમાગુંછુંકેતમેઅહીંઆવીનેમારીસાથેવસો, મારાકામમાંભાગલો. એમકરશોતો, અત્યારેતમનેભાઈનથીએમલાગતુંહશેતેદશામટીજશેઅનેએકનેબદલેઘણાભાઈઓજોશો. અનેઘણાંબાળકોનીતમેમાબનીનેબેસશો. આશુદ્ધવૈષ્ણવધર્મછે. એતમનેનવસેત્યાંસુધીઆપણેવિયોગદુખસહનકરવાનુંરહ્યું. તમનેકાગળતોનથીલખતો, પણતમારીમૂર્તિમારીપાસેથીએકઘડીભરદૂરરહીનથી. તમેમારીપાસેનથી, એથીજેઘામનેવાગેલોછેતેઘાકદીરૂઝાઈજનશકેએવોછે. એતમેજરૂઝવીશકો. તમેમારીપાસેહો, તોમનેતમારોચહેરોજોઈનેબાનીકાંઈકયાદીતોઆવેજ. તેથીપણતમેમનેદૂરરાખ્યોછેતેનીતમારીસામેનીમારીફરિયાદબંધનરહીશકેએવીછે. હુંકાગળલખુંતોયેમારીબળતરાજબતાવીશકુંઅનેઆમાંજેમમારુંછેતેમમહેણાંજમારીશકું. તેથીયેકાગળલખવામાંઢીલકરુંછું.