સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રજનીશ/આંખ સામે જ!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          ઇજિપ્તમાંએકજૂનીકહેવતછેકેજેવસ્તુમાણસથીછુપાવવીહોય, તેતેનીઆંખનીસામેમૂકીદો; પછીતેએનેજોઈનહીંશકે. તમનેયાદછે, કેટલાદિવસોથીતમારીપત્નીનોચહેરોતમેનથીજોયો? ખ્યાલછેતમનેકેતમારીમાતાનીઆંખમાંઆંખપરોવીનેક્યારથીતમેનથીજોયું? પત્નીએટલીમોજૂદછે, માતાએટલીનજીકછે, પછીજોવાનુંશું? પત્નીમરીજાયછે, તોખબરપડેછેકેએહતી. પતિજઈચૂક્યોહોયછેત્યારેયાદઆવેછેકેઅરે, આમાણસઆટલોવખતસાથેરહ્યો, પરંતુપરિચયજનથયો! આથીતોલોકોસ્વજનનામરણઉપરઆટલુંરુદનકરેછે. તેરડેછેએમરણનેકારણેનહીં, પણએટલામાટેકેઆટલાદિવસોથીજેનીસાથેહતાતેનેઆંખભરીનેજોયાપણનહીં; તેનીધડકનોસાંભળીનશક્યા; એનીસાથેકોઈપરિચયથઈનશક્યો; તેઅજાણ્યાજરહ્યાનેઅજાણ્યાજવિદાયથઈગયા! અનેહવેતેનોકોઈઉપાયનથી. તમારુંસ્વજનચાલ્યુંજાયત્યારેતમેએટલામાટેરડોછોકેએકતકમળીહતીઅનેચૂકીગયા; તેનેઆપણેપ્રેમપણનકરીશક્યા. ઇજિપ્તનાફકીરોએવાતકહેતાહતાકેકોઈચીજનેછુપાવવીહોયતોતેનેલોકોનીઆંખસામેમૂકીદો. એચીજજેટલીનજીકહોયછે, એટલીજવધુભુલાઈજાયછે. [‘રજનીશદર્શન’ માસિક :૧૯૭૬]