સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રણછોડ/દિલમાં દીવો કરો!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

દિલમાંદીવોકરો, રેદીવોકરો.
કૂડાકામક્રોધનેપરહરો, રેદિલમાંદીવોકરો!…
સાચાદિલનોદીવોજ્યારેથાશે,
ત્યારેઅંધારુંમટીજાશે,
પછીબ્રહ્મલોકતોઓળખાશેરે…
દાસરણછોડેઘરસંભાળ્યું,
જડીકૂંચીનેઊઘડયુંતાળું;
થયુંભોમંડળમાંઅજવાળુંરે.