સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રણજિત પટેલ ‘અનામી’/અગમચેતી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          એકવારનાગુજરાતરાજ્યનાઆરોગ્યપ્રધાનડૉ. ઠાકોરભાઈપટેલનાંમોટાંબહેનશ્રીમતીકમુબહેનનુંઅવસાનથયું. મારાંશ્રીમતીનાંએખાસબહેનપણી. અમોએમનાબેસણામાંગયેલાં. બેસણામાંમૂકેલોસ્વ. કમુબહેનનોમોટોફોટોજોઈમારાંશ્રીમતીએમનેકહ્યું : “આપણેપણબેસણાવખતેકામમાંઆવેએવાબેમોટાફોટાપડાવીલઈએ. છોકરાંઓનેએટલીતકલીફઓછી.” મનેહસવુંતોઆવ્યું, પણગૃહિણીનાપ્રસ્તાવનોવિરોધકર્યાવિનાસરસફોટાપડાવ્યા. તા. ૧૨— ૧-૨૦૦૨નારોજશ્રીમતીનુંઅવસાનથતાંમનેએમનીઅગમચેતીમાટેઅહોભાવથયો! પણમારાફોટાનાપૈસાહજીલેખેલાગ્યાનથી! [‘પ્રબુદ્ધજીવન’ માસિક :૨૦૦૪]