સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રમેશ પારેખ/વરસાદ ભીંજવે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

આકળવિકળઆંખકાનવરસાદભીંજવે,
હાલકડોલકભાનસાનવરસાદભીંજવે.
ચોમાસુંનભવચ્ચેલથબથસોળકળાએઊગ્યુંરેવરસાદભીંજવે,
અજવાળુંઝોકારલોહીનીપાંગતસુધીપૂગ્યુંરેવરસાદભીંજવે.
નહીંછાલક, નહીંછાંટારેવરસાદભીંજવે;
દરિયાઊભાફાટયારેવરસાદભીંજવે.
ઘરમાંથીતોતિંગઓરડાફાળમારતાછૂટ્યારેવરસાદભીંજવે,
ધૂળલવકતારસ્તાખળખળવળાંકખાતાખૂટયારેવરસાદભીંજવે.
પગનાઅંતરિયાળપણાનેફળિયામાંધક્કેલોરેવરસાદભીંજવે,
નેવાંનીચેભડભડબળતોજીવપલળવામેલોરેવરસાદભીંજવે.
બંધહોઠમાંસોળવરસનીકન્યાઆળસમરડેરેવરસાદભીંજવે,
લીલોઘમ્મરનાગજીવનેઅનારાધારેકરડેરેવરસાદભીંજવે.
અહીંઆપણેબેઅનેવરસાદભીંજવે,
મનેભીંજવેતું, તનેવરસાદભીંજવે.
થરથરભીંજેઆંખકાન, વરસાદભીંજવે,
કોનેકોનાંભાનસાન, વરસાદભીંજવે.