સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘અખ્તર’ શીરાની/ઓ દેસસે આનેવાલે!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

ઓ દેસસે આનેવાલે બતા —
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા
કિસ હાલ મેં હૈ યારાને-વતન!…
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા —
ક્યા અબ ભી વહાં કે બાગોંમેં
મસ્તાના હવાએં આતી હૈં?
ક્યા અબ ભી વહાં કે પર્બત પર
ઘનઘોર ઘટાએં છાતી હૈં?
ક્યા અબ ભી વહાં કી બરખાયેં
વૈસે હી દિલોં કો ભાતી હૈં?
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા!…
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા —
ક્યા અબ ભી મહકતે મન્દિર સે
નાકુસ કી આવાજ આતી હૈ?
ક્યા અબ ભી મુકદ્દસ મસ્જિદ પર
મસ્તાના અજાં થર્રાતી હૈ?
ઔર શામકે રંગી સાયોં પર
અજમતકી ઝલક છા જાતી હૈં?
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા!
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા —
ક્યા અબ ભી વહાં કે પનઘટ પર
પનહારિયાં પાની ભરતી હૈં?
અંગડાઈ કા નકશા બન બનકર
સબ માથે પે ગાગર ધરતી હૈં?
ઔર અપને ઘરોંકો જાતે હુએ
હંસતી હુઇ ચુહલેં કરતી હૈં?
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા!
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા —
બરસાત કે મૌસમ અબ ભી વહાં
વૈસે હી સુહાને હોતે હૈં?
ક્યા અબ ભી વહાંકે બાગોંમેં
ઝૂલે ઔર ગાને હોતે હૈં?
ઔર દૂર કહીં કુછ દેખતે હી
નૌ ઉમ્ર દિવાને હોતે હૈં?
ઓ દેસસે આને વાલે બતા!…
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા —
ક્યા આમ કે ઊંચે પેડોં પર
અબ ભી વો પપીહે બોલતે હૈં?
શાખોં કે હરીરી પર્દોમેં
નગ્મોં કે ખજાને ખોલતે હૈં?
સાવન કે રસીલે ગીતોં સે
તાલાબ કે અમરસ ઘોલતે હૈં?
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા!…
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા —
ક્યા ગાંવ પે અબ ભી સાવન મેં
બરખાકી બહારેં છાતી હૈં?
માસુમ ઘરોંસે ભોર ભએ
ચક્કી કી સદાએં આતી હૈં?
ઔર યાદ મેં અપને મૈકે કી
બિછડી હુઈ સખિયાં ગાતી હૈં?
ઓ દેસસે આનેવાલે બતા!…
[‘હિન્દોસ્તાં હમારા’ પુસ્તક]