સૌના ગાંધી શ્રેણી - ૧ પુસ્તક - ૮ — નારી/પ્રકાશન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


પ્રકાશન વિગતકિંમત : ૨૫/-

© ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ISBN 978-93-85091-00-1

એપ્રિલ - ૨૦૧૪, પ્રત - ૧૦૦૦

પ્રકાશક
રાજેન્દ્ર ખીમાણી
કુલસચિવ
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૪
ફોન: ૦૭૯-૨૭૫૪૦૭૪૬, ૪૦૦૧૬૨૦૦
E-mail: registrar@gujaratvidyapith.org
Website: www.gujaratvidyapith.org

મુદ્રક
નવજીવન મુદ્રણાલય
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪

પ્રાપ્તિસ્થાન
પુસ્તક ભંડાર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૪
ફોન : ૪૦૦૧૬૨૬૯
E-mail: gvpustakbhandara@gmail.com