સ્વર્ગની નીચે મનુષ્ય

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


સ્વર્ગની નીચે મનુષ્ય-Title.jpg


સ્વર્ગની નીચે મનુષ્ય
(બંગાળી નવલકથા)

સુનીલ ગંગોપાધ્યાય
અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ


આ પુસ્તકમાં નીચેના બે-માંથી કોઈપણ એેક રસ્તે પ્રવેશી શકાશે : ૧. પુસ્તકની જેમ પાનાં ફેરવવા, ફ્લીપ કરવાની રીતે PDF આવૃત્તિ (version) પસંદ કરીને; કે ૨. યુનિકોડમાં નીચે થયેલી નવી ઑનલાઈન આવૃત્તિ પસંદ કરીને.