– અને ભૌમિતિકા/વાત વાયરાની

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વાત વાયરાની

કોરા કાગળમાં હું તો ખાબક્યો રે લોલ
શાહીઝાણ લેખણનો વાગ્યો હડદોલ રે...
કોરા કાગળમાં હું તો ખાબક્યો રે લોલ.
ભૂરા કાગળ ભૂરી કીડીઓ રે લોલ,
ચરે ભૂરાં અંકાશ એનાં ધણ રે...
પૂતળી પાળી રે એક મીણની રે લોલ
બાઈ, પૂતળી પાતાળે એક મીણની રે લોલ
એનાં પીગળ્યાનાં રૂપગોકળગાય રે.. કોરા.
ગોકળગાય મામાની ગાય,
કોરો કાગળ ચરવા જાય.
એ તો મટક મટક ચાલે,
પીળા દરિયા પીતી ચાલે.
દરિયે લખાય વાત વાયરાની લોલ,
બાઈ, દરિયે વંચાય વાત વાયરાની લોલ
કેમ બાંધી બંધાય ગોકળગાય રે...!
...લેખણના શાહીઝાણ શાપ રે!
કોરો કાગળ કોરું આભલું રે લોલ,
કોરા કાગળમાં હું તો ખાબક્યો રે લોલ.

૨૫-૧૨-૧૯૭૪