‘પ્રત્યક્ષ'સૂચિ/૦૮. વિવેચન-સંશોધન-લોકસાહિત્ય

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

૮. વિવેચન, સંશોધન, લોકસાહિત્ય

૨૪ x ૭ = મુંબઈ (અમૃત ગંગર) – વિનીત શુક્લ. ૨૦૧૨ (૧)
અક્ષર (રાધેશ્યામ શર્મા) – રમણ સોની. ૧૯૯૫ (૨)
અછાંદસમીમાંસા (ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા) – ચિનુ મોદી. ૨૦૦૭ (૨)
અધીત પચ્ચીસ, અધીત છવ્વીસ (સંપા. જગદીશ ગૂર્જર, વ.)
                     – દર્શિની દાદાવાલા. ૨૦૦૪ (૪)
અધીત વીસ, અધીત એકવીસ (સંપા. જયદેવ શુક્લ, વ.)
                   – સિલાસ પટેલિયા. ૧૯૯૮ (૨)
અધીત સત્તર (સંપા. ઉષા ઉપાધ્યાય, વ.) – રમણ સોની. ૧૯૯૪ (૨)
અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો (સંપા. ચદ્રકાન્ત શેઠ, વ.)
                         – મીનળ દવે. ૧૯૯૮ (૪)
અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો : ૩ (સંપા. અજય રાવલ, વ.)
                       – પારુલ દેસાઈ. ૨૦૧૧ (૨)
અનાર્યનાં અડપલાં અને બીજા લેખો (જહાંગીર સંજાના)
                     – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૦૫ (૩)
અનુઆધુનિકતાવાદ (સંપા. ભોળાભાઈ પટેલ, વ.) – ભરત મહેતા. ૧૯૯૪ (૧)
અનુનય (વિજય પંડયા) – મધુસૂદન વ્યાસ. ૨૦૦૫ (૨);
                        ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૦ (૨)
અનુબોધ (પ્રમોદકુમાર પટેલ) – નીતિન મહેતા. ૨૦૦૧ (૩)
અનુસર્ગ (દક્ષા વ્યાસ) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૦૦ (૨)
અન્વીક્ષા (અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૬ (૩)
અપૂર્ણ (નીતિન મહેતા) – નીતા ભગત. ૨૦૦૪ (૪)
અભિમુખ (મણિલાલ હ. પટેલ) – જયેશ ભોગાયતા. ૧૯૯૩ (૧)
અમેરિકાવાસી કેટલાક ગુજરાતી સર્જકો (મધુસૂદન કાપડિયા)
                       – સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર. ૨૦૧૧ (૩)
અર્થબોધ (ગુણવંત વ્યાસ) – જગદીશ ગૂર્જર. ૨૦૧૩ (૩)
અવળવાણી : સ્વરૂપ (રવજી રોકડ) – રમેશ મહેતા. ૨૦૧૫ (૪)
અસ્યા: સર્ગવિધૌ (સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૦૪ (૩)
અંતર્નાદ (સંપા. ભાનુ કાળે) – અરુણા જાડેજા. ૨૦૧૦ (૩)
અંતે આરંભ (રસિક શાહ) – કાન્તિ પટેલ. ૨૦૧૨ (૨)
આધુનિક ગુજરાતી ટૈંકીવાર્તામાં કપોળકલ્પનાનો વિનિયોગ (ઈલા નાયક)
                         – જયંત ગાડીત. ૧૯૯૭ (૨)
આધુનિક ગુજરાતી નવલકથામાં માનવ (ઉપેદ્ર દવે) – મીનળ દવે. ૧૯૯૩ (૪)
આધુનિક નાટક, પ્રત અને પ્રયોગ(મહેશ ચંપકલાલ) – રાજેદ્ર મહેતા. ૨૦૦૦(૧)
આપણી રંગભૂમિ (ભરત દવે) – મહેશ ચંપકલાલ. ૧૯૯૬ (૧)
આલોકના (રાધેશ્યામ શર્મા) – રમેશ ઓઝા. ૧૯૯૧ (૧)
આવિર્ભાવ (જયેશ ભોગાયતા) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૨૦૦૯ (૧)
આસ્વાદમાલા (ઉશનસ્) – સિલાસ પટેલિયા. ૨૦૦૬ (૪)
આંતરકૃતિત્વ અને... (સેજલ શાહ) – જગદીશ ગૂર્જર. ૨૦૧૫ (૪)
ઉપદેશમાલાબાલાવબોધ(સંપા. કાન્તિભાઈ શાહ) – કીર્તિદા જોશી. ૨૦૦૨(૩-૪)
ઉપાધ્યાય યશોવિજય સ્વાધ્યાયગ્રંથ(સંપા. પ્રદ્યુમ્નવિજય,) – રમણ સોની. ૧૯૯૩(૩)
ઉમાશંકર મારા આભલામાં (ધીરેદ્ર મહેતા) – દર્શના ધોળકિયા. ૨૦૧૬(૩)
ઍક્ટસર્ પિલ્ગ્રીમ્સ (અનુરાધા કપૂર) – હસમુખ બારાડી. ૧૯૯૧ (૪)
ઓગણીસમી સદીની ગ્રંથસમૃિદ્ધ (દીપક મહેતા) – હેમંત દવે. ૨૦૧૧ (૩)
કચ્છ : પરિસંવાદના પ્રાંગણમાં (સંપા. ઉમિયાશંકર અજાણી)
                       – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૦૩ (૨)
કચ્છી લોકસાહિત્ય : એક અધ્યયન(ગોવર્ધન શર્મા) – બાબુલાલ ગોર. ૧૯૯૩(૧)
કથાપ્રસંગ (દીપક મહેતા) – વિજય શાસ્ત્રી. ૧૯૯૧ (૪)
કથાયન (બાબુ દાવલપુરા) – ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ. ૧૯૯૫ (૧)
કથાવિવર્ત (રમેશ ઘ# ઓઝા) – વિજય શાસ્ત્રી. ૨૦૦૮ (૩)
કન્ટ્રીબ્યુશન ઑફ ગુજરાત ટુ સંસ્કૃત લિટરેચર (સંપા. ગૌતમ પટેલ)
                         – હેમંત દવે. ૨૦૦૧ (૨)
કલાકારનો ઇતિહાસબોધ (ભરત મહેતા) – હેમંત દવે. ૨૦૧૦ (૧)
કલાપી : શોધ અને સમાલોચના (રમેશ શુક્લ) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૦૪ (૩)
કવિતાનો સાÃદર્યલોક (જગદીશ ગૂર્જર) – ૠજુતા ગાંધી. ૨૦૦૫ (૨)
કવિદ્વન્દ્વ (ન્હાનાલાલ : સંપા. રમેશ શુક્લ) – રમેશ ર. દવે. ૨૦૦૮ (૨)
કવિલોકમાં (જયંત કોઠારી) – દર્શના ધોળકિયા. ૧૯૯૫ (૨)
કાન્તકલાપીનું પત્રસાહિત્ય (નિવ્યા પટેલ) – ગુણવંત વ્યાસ. ૨૦૧૨ (૪)
કાવ્યની શિક્ત (રામનારાયણ પાઠક) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૬ (૨)
કાવ્યપ્રપંચ (હરિવલ્લભ ભાયાણી) – નીતિન મહેતા. ૧૯૯૧ (૨)
કાવ્યબાની (નીતિન મહેતા) – જયેશ ભોગાયતા. ૨૦૦૩ (૧)
કાવ્યરસ (વિજય શાસ્ત્રી) – મીનળ દવે. ૧૯૯૪ (૧)
કાવ્યસન્માન (હેમંત દેસાઈ) – કિશોર વ્યાસ. ૨૦૦૩ (૨)
કૃતિનિમજ્જન (જગદીશ ગૂર્જર) – કિશોર વ્યાસ. ૨૦૦૩ (૩)
કૃતિનિષ્ઠ વિવેચન (મફત ઓઝા) – દક્ષા વ્યાસ. ૧૯૯૧ (૩)
કૃષિ-કવિ રાવજી પટેલ (અરુણ કક્કડ) – સિલાસ પટેલિયા. ૧૯૯૮ (૨)
કેન્વાસે રંગચિત્રો (લવકુમાર દેસાઈ) – રાજેદ્ર મહેતા. ૨૦૦૫ (૪)
કેળવણીનાં વૌકિલ્પક માધ્યમ (હરેશ ધોળકિયા) – ઈશ્વર પરમાર. ૨૦૧૫ (૩)
ગઝલ (શકીલ કાદરી) – હેમંત ધોરડા. ૨૦૦૬ (૩)
ગઝલનું પરિપ્રેöય (રશીદ મીર) – રતિલાલ ‘અનિલ'. ૧૯૯૬ (૪)
ગરબો : પૂજા અને પ્રદક્ષિણા (શરદ વૌદ્ય) – કલહંસ પટેલ. ૧૯૯૫ (૧)
ગલીને નાકેથી (હરિકૃષ્ણ પાઠક) – રમણ સોની. ૧૯૯૩ (૩)
ગંગાસતીની ભજનગંગા (સંપા. ધેર્યચદ્ર બુદ્ધ) – નિરંજન રાજ્યગુરુ. ૧૯૯૭ (૩)
ગામિત જાતિ (સંપા. દક્ષા વ્યાસ, વ.) – જયંત કોઠારી. ૧૯૯૪ (૨)
ગાંધીજી અમદાવાદને આંગણે (માણેક પટેલ ‘સેતુ')
                         – રમણ સોની. ૨૦૧૭ (૧-૪)
ગાંધીજીની દિનવારી (ચંદુલાલ દલાલ) – રાજેદ્ર પટેલ. ૨૦૧૨ (૧)
ગાંધીજીનું ચિંતન : મૂલ્યાંકન (દક્ષા પટ્ટણી) – અમિત ધોળકિયા. ૨૦૦૫ (૪)
ગાંધીયુગનું ગદ્ય : ૧ (દલપત પઢિયાર) – જયંત કોઠારી. ૧૯૯૧ (૩)
ગુજરાતનો સમૃદ્ધ વાઙષમયવારસો (નિરંજન રાજ્યગુરુ) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૨(૧)
ગુજરાતી અને મરાઠી સામાજિક નાટકો (જગદીશ દવે) – મહેશ ચંપકલાલ. ૨૦૦૨(૧)
ગુજરાતી ગઝલ (અદમ ટંકારવી) – રતિલાલ ‘અનિલ'. ૧૯૯૧ (૪)
ગુજરાતી ચારણી સાહિત્યવિમર્શ (બળવંત જાની) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૧ (૪)
ગુજરાતી થિએટરનો ઇતિહાસ (હસમુખ બારાડી) – દિનકર ભોજક. ૧૯૯૮ (૨)
ગુજરાતી પદ્યનાટક (વિનોદ અધ્વયુર્) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૫ (૩)
ગુજરાતી બાલવાર્તા (ઈશ્વર પરમાર) – રમણ સોની. ૨૦૧૬ (૨)
ગુજરાતી બાળકથા-સાહિત્ય : ૧ (શ્રદ્ધા ત્રિવેદી) – હિમાંશી શેલત. ૧૯૯૪ (૨)
ગુજરાતી બાળકથા-સાહિત્ય : ૨ (શ્રદ્ધા ત્રિવેદી) – કીર્તિદા જોશી. ૧૯૯૬ (૨)
ગુજરાતી લોકસાહિત્યવિમર્શ (બળવંત જાની) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૧ (૪)
ગુજરાતી સંતસાહિત્યવિમર્શ (બળવંત જાની) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૧ (૪)
ગુજરાતી સાહિત્યનું અનુશીલન (જહાંગીર સંજાના : અનુ. શાલિની ટોપીવાળા)
                        – રમેશ ઘ# ઓઝા. ૨૦૧૧ (૩)
ગુજરાતી સાહિત્યનો નવમો દાયકો (સંપા. ભોળાભાઈ પટેલ, વ.)
                         – જયંત કોઠારી. ૧૯૯૩ (૪)
ગુજરાતી સાહિત્યવિવેચન (જયંત કોઠારી) – વિજય શાસ્ત્રી. ૧૯૯૪ (૪)
ગુજરાતીમાં કાવ્યતત્ત્વવિચારણા ભાગ-૧ (પ્રમોદકુમાર પટેલ)
                          – વિજય શાસ્ત્રી. ૧૯૯૬(૨)
ગુજરાતીમાં કાવ્યતત્ત્વવિચારણા ભાગ-૨ (પ્રમોદકુમાર પટેલ)
                          – વિજય શાસ્ત્રી. ૨૦૦૦(૧)
ગુજરાતીમાં ગાંધીયુગ : વિચારવિમર્શ (કાલેલકર) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા.૨૦૧૩(૨)
ગુર્જર ફાગુસાહિત્ય (રમણલાલ ચી# શાહ) – કીર્તિદા જોશી. ૨૦૦૦ (૪)
ગૂર્જરી ડાયજેસ્ટ (કિશોર દેસાઈ,સંપા. બળવંત જાની) – કિશોર વ્યાસ. ૨૦૧૩(૩)
ગ્રંથઘટન (ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા) – જયેશ ભોગાયતા. ૧૯૯૫ (૨)
ગ્રંથચર્યા (પારુલ રાઠોડ) – કિશોર વ્યાસ. ૨૦૦૮ (૩)
ગ્રંથવિવેક (ગંભીરસિંહ ગોહિલ) – ગુણવંત વ્યાસ. ૨૦૧૧ (૪)
ગ્રંથસૌરભ (મણિભાઈ પ્રજાપતિ) – રમણ સોની. ૨૦૦૫ (૪)
ચાર વાર્તાકારો : એક અભ્યાસ (વિજય શાસ્ત્રી) – જયેશ ભોગાયતા. ૧૯૯૬(૧)
ચુનીલાલ મડિયા (બળવંત જાની) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૧૯૯૧ (૨)
જાહેર વહીવટ, રસપ્રદ વાતો (ડંકેશ ઓઝા) – હર્ષદ ત્રિવેદી. ૨૦૧૬ (૪)
ઝવેરચંદ મેઘાણી જન્મશતાબ્દી અધ્યયનગ્રંથ (સંપા. યશવંત શુક્લ)
                         – જયંત કોઠારી. ૧૯૯૯ (૨)
ટૈંકીવાર્તા અને હું (સંપા. હર્ષદ ત્રિવેદી) – ગુણવંત વ્યાસ. ૨૦૧૨ (૩)
ડાંડિયો (સંપા. રમેશ શુક્લ) – કિશોર વ્યાસ. ૧૯૯૯ (૪)
તત્પુરુષ (વિજય શાસ્ત્રી) – સિલાસ પટેલિયા. ૧૯૯૯ (૩)
તરંગ અને કલ્પના (હેમંત દેસાઈ) – સુભાષ દવે. ૧૯૯૩ (૧)
તર્જનીસંકેત (ઉત્પલ ભાયાણી) – સતીશ વ્યાસ. ૧૯૯૪ (૩)
તાણાવાણા (હેમંત ધોરડા) – ધ્વનિલ પારેખ. ૨૦૦૭ (૧)
તાણાવાણા-૨ (હેમંત ધોરડા) – ઉદયન ઠક્કર. ૨૦૧૪ (૨)
દલપતરામ (ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૦૪ (૧)
દસમો દાયકો (સંપા. ભોળાભાઈ પટેલ) – જયેશ ભોગાયતા. ૨૦૦૪ (૧)
દેરિદા (મધુસૂદન બક્ષી) – બાબુ સુથાર. ૧૯૯૩ (૧)
દેરિદા, શંકર, ભર્તૃહરિ વિશે (હેરોલ્ડ કાવર્ડ) – હરિવલ્લભ ભાયાણી. ૧૯૯૧ (૨)
દેશવિદેશની રંગભૂમિ (ઉત્પલ ભાયાણી) – રવીદ્ર ઠાકોર. ૨૦૦૧ (૩)
નરસિંહ મહેતા (રજની દીક્ષિત) – હરિવલ્લભ ભાયાણી. ૧૯૯૩ (૪)
નરસિંહચરિત્રવિમર્શ (દર્શના ધોળકિયા) – કાન્તિભાઈ શાહ. ૧૯૯૩ (૪)
નરસિંહનાં પદો-નવા પરિપ્રેöયમાં (જયંત કોઠારી) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૦૭ (૩)
નંદબત્રીસી – પરંપરા અને શામળ (કૌશી ચાવડા) – હસુ યાજ્ઞિક. ૨૦૧૦ (૧)
નાટયાનંદ (શૈલેષ ટેવાણી) – લવકુમાર દેસાઈ. ૨૦૦૧ (૧)
નાટયાનન્દી (ભરત મહેતા) – મીનળ દવે. ૧૯૯૬ (૧)
નાટયરાગ (રાજેદ્ર મહેતા) – મહેશ ચંપકલાલ. ૨૦૦૩ (૪)
નાનાલાલનું અપદ્યાગદ્ય (જયંત ગાડીત) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૩ (૪)
નિગ્રંથ ઐતિહાસિક લેખસમુચ્ચય (મધુસૂદન ઢાંકી) – હેમંત દવે. ૨૦૦૬ (૧)
નિમિત્ત (અરુણા બક્ષી) – રમણ સોની. ૨૦૦૪ (૨)
નિમિત્ત (રાજેશ પંડયા) – સિલાસ પટેલિયા. ૨૦૦૫ (૩)
નિરંતર (નીતિન મહેતા) – જિજ્ઞા વ્યાસ. ૨૦૦૮ (૧)
નિવેદન (અનિલા દલાલ) – સિલાસ પટેલિયા. ૨૦૦૦ (૨)
નિષ્કર્ષ (સંધ્યા ભટ્ટ) – કિશોર વ્યાસ. ૨૦૧૫ (૧)
નિસબત (ધીરેદ્ર મહેતા) – ભારતી દલાલ. ૧૯૯૩ (૧)
પડિલેહા (રમણલાલ ચી# શાહ) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૧ (૧)
પન્નાલાલનું પ્રદાન (સંપા. રઘુવીર ચૌધરી, વ.) – પ્રમોદકુમાર પટેલ. ૧૯૯૬ (૧)
પરિપશ્યના (રમેશ મ. શુક્લ) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૨૦૧૦ (૨)
પરિપ્રેક્ષણા (દક્ષા વ્યાસ) – નીતિન વડગામા. ૨૦૦૫ (૨)
પરિભ્રમણ ૧–૨ (ઝવેરચંદ મેઘાણી) – કિશોર વ્યાસ. ૨૦૧૦ (૪)
પશ્ચિમનું સાહિત્યવિવેચન (શિરીષ પંચાલ) – કીર્તિદા જોશી. ૧૯૯૪ (૨)
પંડિતયુગનું અનુવાદસાહિત્ય (નીલા ત્રિવેદી) – કિશોર વ્યાસ. ૨૦૧૬ (૧)
પારસી રંગભૂમિ (ગોપાલ શાસ્ત્રી) – જશવંત શેખડીવાલા. ૧૯૯૬ (૨)
પારસીપ્રકાશ (બહમનજી પટેલ) – દીપક મહેતા. ૨૦૧૬ (૨)
પુનર્લબ્ધિ (કિશોર વ્યાસ) – પ્રીતિ શાહ. ૨૦૦૫ (૩)
પ્રતિમુખ (સતીશ વ્યાસ) – હસમુખ બારાડી. ૧૯૯૪ (૨)
પ્રતિસ્પંદ (યશવંત શુક્લ) – સિલાસ પટેલિયા. ૧૯૯૬ (૩)
પ્રતીતિ (પ્રમોદકુમાર પટેલ) – વિજય શાસ્ત્રી. ૧૯૯૩ (૧)
પ્રથમ (મહેદ્રસિંહ પરમાર) – સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર. ૨૦૧૦ (૧)
પ્રવેશિકા (મગનભાઈ દેસાઈ) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૦૭ (૨)
પ્રસ્તુત (પ્રવીણ દરજી) – શરીફા વીજળીવાળા. ૧૯૯૩ (૪)
પ્રેમાનંદ (જયંત ગાડીત) – ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ. ૧૯૯૬ (૪)
પ્રેમાનંદનું ભાષાકર્મ (ચદ્રકાન્ત શેઠ) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૬ (૪)
પ્રેમાનંદનો પ્રતિભાવિશેષ (આરતી ત્રિવેદી) – રમણ સોની. ૧૯૯૩ (૧)
બહુવચન (અનુ. કરમશી પીર) – શિરીષ પંચાલ. ૨૦૧૩ (૧)
બહુસંવાદ (ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૨૦૦૬ (૨)
બાલકથા-સાહિત્ય (શ્રદ્ધા ત્રિવેદી) – ઈશ્વર પરમાર. ૨૦૦૭ (૩)
બાલસાહિત્ય મંથન (યશવંત મહેતા) – રવીદ્ર અંધારિયા. ૨૦૧૫ (૪)
બાળકથા : સ્વરૂપ અને પડકારો (શ્રદ્ધા ત્રિવેદી) – હિમાંશી શેલત. ૧૯૯૩ (૧)
બાળસાહિત્ય : વિચાર અને વિમર્શ (ઈશ્વર પરમાર) – શ્રદ્ધા ત્રિવેદી. ૨૦૦૫ (૪)
બાળસાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સર્જન (રતિલાલ નાયક) – શ્રદ્ધા ત્રિવેદી. ૨૦૦૫(૪)
બીજમારગી પાટઉપાસના (નિરંજન રાજ્યગુરુ) – દલપત પઢિયાર. ૧૯૯૭ (૪)
બોર્હેસ અને હું (અજય સરવૌયા) – હર્ષવદન ત્રિવેદી. ૨૦૦૮ (૪)
ભિક્તઆંદોલન પ્રેરિત નાટય-નૃત્ય...(પૂર્ણિમા શાહ) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૦ (૪)
ભરતનાટયશાસ્ત્ર - ૩ (મહેશ ચંપકલાલ) – નીના ભાવનગરી. ૧૯૯૭ (૩)
ભરતનાટયશાસ્ત્ર : અભિનય (મહેશ ચંપકલાલ) – નીના ભાવનગરી. ૧૯૯૬ (૩)
ભરતનાટયશાસ્ત્ર : નાટયપ્રયોગ (મહેશ ચંપકલાલ) – નીના ભાવનગરી. ૧૯૯૬(૨)
ભાવબિંબ (ચિમનલાલ ત્રિવેદી) – પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ. ૧૯૯૧ (૧)
ભિન્નરુચિ ભાવકનો શેક્ષસપિયર : પ્રસ્તુતિ (રમેશ ઘ# ઓઝા)
                          – હિમાંશી શેલત. ૨૦૧૫ (૪)
મધ્યકાલીન કાવ્યશાસ્ત્ર (ધીરુ પરીખ) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૩ (૨)
મધ્યકાલીન ગુજરાતી જૈનસાહિત્ય(સંપા. જયંત કોઠારી, વ.) – રમણ સોની. ૧૯૯૩(૨)
મધ્યયુગીન ભારતીય કવિતા (સંપા. નૂતન જાની) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૦ (૨)
મરમી શબ્દનો મેળો (નિરંજન રાજ્યગુરુ) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૨ (૧)
માનુષી : સાહિત્યમાં નારી (અનિલા દલાલ) – હિમાંશી શેલત. ૧૯૯૩ (૩)
મારી દૃષ્ટિ (સતીશ પંડયા) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૪ (૨)
મુક્ત દીર્ઘ કવિતા (દીપક રાવલ) – મીનળ દવે. ૧૯૯૪ (૧)
મેક્સમૂલર (અનુ. બહેરામજી મલબારી) – દીપક મહેતા. ૨૦૧૬ (૪)
મેઘાણી વિવેચના સંદોહ (જયંત કોઠારી) – કિશોર વ્યાસ. ૨૦૦૪ (૪)
યુગદૃષ્ટા ઉમાશંકર (સંપા. ચદ્રકાન્ત શેઠ, વ.) – પારુલ રાઠોડ. ૧૯૯૭ (૧)
રચનાને રસ્તે (રાધેશ્યામ શર્મા) – રમણ સોની. ૨૦૧૭
રચનાવલી (ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૨૦૦૪ (૩)
રસગંગા (વ્રજલાલ શાસ્ત્રી) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૦ (૩)
રંગદ્વાર (મહેશ ચંપકલાલ) – રાજેદ્ર મહેતા. ૨૦૦૨ (૨)
રંગભૂમિ કેન્વાસે (લવકુમાર દેસાઈ) – રાજેદ્ર મહેતા. ૧૯૯૯ (૧)
રંગવિમર્શ (ભરત દવે) – સંધ્યા ભટ્ટ. ૨૦૧૬ (૧)
રંગશીર્ષ (મહેશ ચંપકલાલ) – રાજેદ્ર મહેતા. ૨૦૦૯ (૩)
રામરતનધન પાયો (સંપા. પ્રતિભા દવે) – મહેદ્ર દવે. ૧૯૯૩ (૩)
રુચિનો દોર (મુકુન્દરાય પારાશર્ય) – માય ડિયર જયુ. ૧૯૯૭ (૧)
રેલ્યો કસુંબીનો રંગ (સંપા. પ્રતિભા દવે) – જયંત કોઠારી. ૧૯૯૯ (૨)
લઘુ સિદ્ધાંતવહી (ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા) – નીતિન મહેતા. ૨૦૦૮ (૨)
લોકવિદ્યાવિજ્ઞાન (હસુ યાજ્ઞિક) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૦૨ (૧)
લોકવિવેક (ભીમજી ખાચરિયા) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૧૪ (૧)
લોકસાહિત્ય વિજ્ઞાન (હસુ યાજ્ઞિક) – બળવંત જાની. ૨૦૧૪ (૩–૪)
લોકવાઙષમય (કનુભાઈ જાની) – જશવંત શેખડીવાલા. ૧૯૯૪ (૨)
વત્સલનાં નયનો, અને... (મધુસૂદન કાપડિયા) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૭
વરઘોડિયા વીવાવાજાન (સંપા. ઇન્દુ પટેલ) – હસુ યાજ્ઞિક. ૨૦૧૩ (૪)
વહીવંચા બારોટ (બળવંત જાની અને અન્ય) – અંબાદાન રોહડીઆ.૨૦૦(૨)
વાચનવ્યાપાર (જયેશ ભોગાયતા) – પારુલ દેસાઈ. ૨૦૧૩ (૨)
વાર્તાપર્વ (બાબુ દાવલપુરા) – અજયસિંહ ચૌહાણ. ૨૦૦૭ (૧)
વાર્તાસંદર્ભ (શરીફા વીજળીવાળા) – હર્ષદ ત્રિવેદી. ૨૦૦૩ (૩–૪)
વાંકદેખાં વિવેચનો (જયંત કોઠારી) – નીતિન મહેતા. ૧૯૯૪ (૩)
વિકલ્પ (કિશોર વ્યાસ) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૨૦૦૮ (૩)
વિરોધમૂલક અલંકારો (અજિત ઠાકોર) – પારુલ રાઠોડ. ૧૯૯૩ (૨)
વિવેચનની ભૂમિકા (પ્રમોદકુમાર પટેલ) – શિરીષ પંચાલ. ૧૯૯૧ (૧)
વિવેચનનો વિધિ (રાધેશ્યામ શર્મા) – વિજય શાસ્ત્રી. ૧૯૯૪ (૨)
વિવેચનનો વિભાજિત પટ (ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા) – બાબુ સુથાર. ૧૯૯૧ (૨)
વિવેચનપૂર્વક (ભરત મહેતા) – નીતિન વડગામા. ૨૦૦૦ (૧)
શબદનો સોદાગર (સંપા. કનુભાઈ જાની) – જયંત કોઠારી. ૧૯૯૯ (૨)
શબ્દગંધા (હર્ષદ મ. ત્રિવેદી) – ભરત મહેતા. ૨૦૦૬ (૨)
શબ્દસમક્ષ (રાધેશ્યામ શર્મા) – નીતિન મહેતા. ૧૯૯૧ (૪)
શબ્દસંગ (શાંતિલાલ મેરાઈ) – રમણ સોની. ૧૯૯૪ (૨)
શબ્દાશ્રય (હેમંત દેસાઈ) – જોસેફ પરમાર. ૧૯૯૩ (૩)
શંખઘોષ (મેઘનાદ હ. ભટ્ટ) – મણિલાલ હ. પટેલ. ૧૯૯૩ (૨)
શેક્સપિયર (સંતપ્રસાદ ભટ્ટ) – જયંત પંડયા. ૧૯૯૭ (૩)
શેરી નાટક (હિરેન ગાંધી) – મહેશ ચંપકલાલ. ૨૦૧૫ (૨)
શોધ નવી દિશાઓની (સંપા. શિરીષ પંચાલ, વ.) – જયંત કોઠારી. ૧૯૯૩ (૪)
શોધસંપદા (ભગવાનદાસ પટેલ) – હસુ યાજ્ઞિક. ૨૦૦૯ (૨)
શ્રી શ્રેયસ્ સાધક અધિકારી વર્ગ (લવકુમાર દેસાઈ) – રમેશ શુક્લ. ૧૯૯૩ (૩)
સત્યભામારોષદર્શિકાખ્યાન વિશે( દુષ્યંત પંડયા) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૦૮(૧)
સિન્નધાન ૧–૨ (સંપા. પારુલ રાઠોડ, વ.) – રાજેશ પંડયા. ૧૯૯૩ (૧)
સિન્નધાન ૪ (સંપા. સુમન શાહ) – કિશોર વ્યાસ. ૧૯૯૪ (૧)
સમકાલીન વિવેચન (અનુ. શાલિની ટોપીવાળા) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૧૯૯૯ (૨)
સમૂહમાધ્યમો અને સાહિત્ય (પ્રીતિ શાહ) – યાસીન દલાલ. ૧૯૯૧ (૨)
સરવંગા (નરોત્તમ પલાણ) – મનોજ રાવલ. ૨૦૦૯ (૩)
સરસ્વતીચંદ્ર (ગો. મા. ત્રિપાઠી) – મણિભાઈ ના# તંત્રી.(*પૂર્વપરંપરા) ૨૦૧૩ (૩)
સરસ્વતીચંદ્રનું અવલોકન (વિશ્વનાથ પ્ર# ભટ્ટ) – દીપક મહેતા. ૨૦૧૬ (૩)
સહ-અનુભૂતિ (રમેશ ત્રિવેદી) – સિલાસ પટેલિયા. ૨૦૦૫ (૩)
સંનિધિ, સંસ્પર્શ, શોધ, ચિંતન આદિ (કૃષ્ણવીર દીક્ષિત)
                          – રમણ સોની. ૧૯૯૪ (૪)
સંરચનાવાદ, અનુસંરચનાવાદ...(અનુ. સુનીતા ચૌધરી) – હર્ષવદન ત્રિવેદી. ૨૦૧૨(૩)
સંવિવાદનાં તેજવલયો (કિશોર વ્યાસ) – પ્રીતિ શાહ. ૨૦૦૦ (૪)
સંશોધન અને પરીક્ષણ (જયંત કોઠારી) – કિશોર વ્યાસ. ૧૯૯૯ (૧)
સંશોધન પદ્ધતિશાસ્ત્ર : વિદેશી ગ્રંથો (વિવિધ લેખકો) – બાબુ સુથાર. ૨૦૦૪(૩)
સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રની આધુનિક કૃતિવિવેચનમાં પ્રસ્તુતતા (જયંત કોઠારી)
                      – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૦૦ (૪)
સંસ્કૃત સમીક્ષાશાસ્ત્ર (રમેશ શુક્લ) –સુભાષ દવે ૧૯૯૧ (૧)
સંસ્કૃત સાહિત્યદર્શન (જયાનંદ દવે) – પારુલ માંકડ. ૧૯૯૪ (૧)
સંસ્કૃતકાવ્યસમીક્ષા (રમેશ શુક્લ) – સુભાષ દવે. ૧૯૯૧ (૩)
સાન્નિધ્ય (કલાવિવેચન : અભિજિત વ્યાસ) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૨૦૦૪ (૨)
સાબરકાંઠાની ભીલીવાર્તાઓ(સંપા. શાંતિલાલ આચાર્ય) – બાબુ સુથાર. ૧૯૯૪(૧)
સાર્ધ શતાબ્દી, ફાર્બસ સભા ત્રૈમાસિક (સંપા. સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર)
                          – રમણ સોની. ૨૦૧૬ (૪)
સાહિત્ય સામયિકો... (સંપા. હસિત મહેતા) – દર્શના ધોળકિયા. ૨૦૧૨ (૪)
સાહિત્ય સ્વાધ્યાય (રામપ્રસાદ શુક્લ) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૫ (૧)
સાહિત્યઅમૃત (તુલસીભાઈ પટેલ) – હરીશ વટાવવાળા. ૧૯૯૫ (૧)
સાહિત્યના ઇતિહાસની અભિધારણા (ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા) – હેમંત દવે. ૨૦૦૨(૧)
સાહિત્યનું અધ્યાપન (અદમ ઘોડીવાલા) – આર# એસ# ત્રિવેદી. ૧૯૯૧ (૨)
સાહિત્યરત્ન (સંપા. ઈશ્વરલાલ ખાનસાહેબ) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૫ (૨)
સાહિત્યસંકેત (રાધેશ્યામ શર્મા) – રમણ સોની. ૨૦૦૯ (૧)
સાહિત્યાલેખ (જસવંત શેખડીવાળા) – ભરત મહેતા. ૧૯૯૮ (૧)
સાહિત્યિક તથ્યોની માવજત (જયંત કોઠારી) – રમેશ ઓઝા. ૧૯૯૧ (૩)
સાહિત્યિક પત્રકારત્વ (વિનાયક જાદવ) – કિશોર વ્યાસ. ૨૦૧૬ (૪)
સાહિત્યિક વાચનાઓ (વિજય શાસ્ત્રી) – ગુણવંત વ્યાસ. ૨૦૧૨ (૪)
સાહિત્યિક અર્થનો કોયડો (સુમન શાહ) – હેમંત દવે. ૨૦૦૧ (૪)
સિદ્ધાંતે કિમ્? (સુમન શાહ) – હર્ષવદન ત્રિવેદી. ૨૦૦૯ (૩)
સિનેમાવિમર્શ (અમૃત ગંગર) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૨૦૧૩ (૩)
સુરેશ જોષી (ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા) – જયેશ ભોગાયતા. ૧૯૯૬ (૪)
સૌરાષ્ટ્રનું સંતસાહિત્ય (નિરંજન રાજ્યગુરુ) – નરોત્તમ પલાણ. ૨૦૦૨ (૨)
સ્વરૂપસિન્નધાન (સંપા. સુમન શાહ) – સિલાસ પટેલિયા. ૧૯૯૭ (૪)
સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાત (સંપા. શિરીષ પંચાલ) – શરીફા વીજળીવાળા. ૧૯૯૪ (૩)
સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી વિવેચન (હાસ્યદા પંડયા) – શરીફા વીજળીવાળા. ૧૯૯૭(૧)
હમારી સલામ (લાભશંકર ઠાકર) – સિલાસ પટેલિયા. ૨૦૦૪ (૪)
હયવદન સમસંવેદન (લવકુમાર દેસાઈ) – સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર. ૨૦૧૨ (૩)