‘પ્રત્યક્ષ'સૂચિ/૧૦. કોશ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

૧૦. કોશ

અનુઆધુનિક સાહિત્યસંજ્ઞાકોશ (સંપા. જયંત ગાડીત)
           – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા; બાબુ સુથાર. ૧૯૯૯(૩)
ગુજરાતી-અંગ્રેજી ડિક્શનરી(ભાનુસુખરામ ભરતરામ મહેતા) – હેમંત દવે. ૨૦૦૧(૩)
ગુજરાતી શબ્દાર્થકોશ (સંપા. યોગેદ્ર વ્યાસ) – હેમંત દવે. ૨૦૧૩ (૧)
ગુજરાતી ભાષાનો શબ્દાર્થકોશ (સંપા. ઈશ્વરલાલ દવે)
                         – કનુભાઈ જાની. ૧૯૯૬ (૧)
ગુજરાતી સાહિત્યકોશ :૧ (સંપા. જયંત કોઠારી) – પ્રમોદકુમાર પટેલ. ૧૯૯૧(૧)
ગુજરાતી સાહિત્યકોશ :૨ (સંપા. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા)
                      – જસવંત શેખડીવાળા. ૧૯૯૧ (૧)
રૂઢિપ્રયોગ અને કહેવતસંગ્રહ(ભાષાનિયામકની કચેરી) – સતીશ વ્યાસ. ૧૯૯૧(૪)
મધ્યકાલીન ગુજરાતી શબ્દકોશ (સંપા. જયંત કોઠારી) – રમણ સોની. ૧૯૯૬(૧)
વસ્તુસંખ્યા કોશ (સંપા. ભારતી ભગત) – રમણ સોની. ૧૯૯૩ (૨)
વિશ્વજ્ઞાનકોશ (રજની વ્યાસ) – રાધેશ્યામ શર્મા. ૧૯૯૫ (૧)
વિશ્વપ્રસિદ્ધ વ્યિક્તકોશ (સંપા. મૂળશંકર ભટ્ટ) – મહેબૂબ દેસાઈ ૨૦૦૩ (૧)
શબ્દાર્થમૂળદર્શક કોશ (છોટાલાલ સેવકરામ ભટ્ટ) – નવલરામ પંડયા. ૨૦૧૩ (૨)