‘પ્રત્યક્ષ'સૂચિ/૧૪. વિવિધ વિભાગો/ગ્રંથગોષ્ઠિ (વિવિધ વિષયોના ગ્રંથો)

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

(૨). ગ્રંથગોષ્ઠી : વાંચેલાં પુસ્તકો પરનો સંદર્ભમૂલક પ્રતિભાવ

          દરેક લેખાંકના લેખક જયંત મેઘાણી

ઓરીએન્ટ મેમ્વાસર્ (જેમ્સ ફોબ્સ). ૨૦૧૫ (૪)
જંગલ ઑફ સ્ટોન... (વિલીઅમ કાર્લસેન). ૨૦૧૬ (૪)
ટીફીન (રુિક્મણી શ્રીનિવાસ). ૨૦૧૬ (૨)
ડેસ્ટિનેશન ઇન્ડિયા (લોયડ ઍન્ડ સુઝન રુડોલ્ફ). ૨૦૧૬ (૧)
દાર્જિલિંગ : એ હિસ્ટરી ઑફ ટી (જેક કોહલર). ૨૦૧૬ (૧)
ધ રિમેમ્બર્ડ વિલેજ (એમ. એમ. શ્રીનિવાસ). ૨૦૧૬ (૨)
(ધ) હોમિંગ ઇિન્સ્ટંક્ટ... (બન્ર્ડ હાઇનરિશ). ૨૦૧૬ (૪)
ભારતીપુર (કન્નડ : યુ. આર. અનંતમૂર્તિ : અંગ્રેજી;
                    અનુ. સુશીલા પુનિતા). ૨૦૧૬ (૧)
મરચન્ટષસ ઑફ તમિલકમ (કનકલતા મુકુન્દ). ૨૦૧૫ (૪)
વ્હૉટ ઇઝ યૉર ડેન્જરસ આઇડીઆ? (સંપા. જ્હોન બ્રોકમન). ૨૦૧૬ (૪)