‘પ્રત્યક્ષ'સૂચિ/૧૪. વિવિધ વિભાગો/સંસ્થાવિશેષ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

(૫). સંસ્થાવિશેષ

      દરેકના પરિચયકાર ડંકેશ ઓઝા

ગુજરાત વિદ્યાસભા. ૨૦૦૮ (૨)
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી. ૨૦૧૦ (૨)
ગુજરાત સાહિત્ય સભા. ૨૦૧૦ (૩)
ગુજરાતી લેખક મંડળ. ૨૦૧૦ (૪)
ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ. ૨૦૦૭ (૩)
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ. ૨૦૦૭ (૩)
નગર સાહિત્યપ્રવૃત્તિ : ગાંધીનગર. ૨૦૧૧ (૪)
નગર સાહિત્યપ્રવૃત્તિ : વડોદરા. ૨૦૧૧ (૧)
નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ ઇન્ડિયા. ૨૦૦૮ (૩)
ફાર્બસ ગુજરાતી સભા. ૨૦૦૯ (૧)
ભારતીય જ્ઞાનપીઠ દિલ્હી. ૨૦૦૯ (૪)
ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર (એલ. ડી. ઇન્ડોલોજી), અમદાવાદ. ૨૦૦૯ (૩)
(ભારતીય) સાહિત્ય અકાદેમી. ૨૦૦૭ (૧)