ઉમાશંકરનો વાગ્વૈભવ/પ્રકાશન માહિતી

પ્રકાશન માહિતી

Umashankar-no Vagvaibhav : ૧ creative writings in verse by Chandrakant Sheth Published by Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad-૩૮૦૦૦૯ First Edition, ૨૦૦૮

© અભિજાત શેઠપહેલી આવૃત્તિ : જુલાઈ ૨૦૦૮


પૃષ્ઠસંખ્યા : ૧૨+૪૨૮

નકલ : ૫૦૦

કિંમત : રૂ. ૨૨૦


પ્રકાશક ભારતી ર. દવે પ્રકાશનમંત્રી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, આશ્રમમાર્ગ, અમદાવાદ–૩૮૦ ૦૦૯ E-mail : gspamd@vsnl.net Web-site : www.gujaratisahityaparishad.org


ટાઇપસેટિંગ શારદા મુદ્રણાલય ૨૦૧, તિલકરાજ, પંચવટી પહેલી લેન, આંબાવાડી, અમદાવાદ–૩૮૦ ૦૦૬ : : ફોન : ૨૬૫૬૪૨૭૯


મુદ્રક ભગવતી ઑફસેટ ૧૬/સી, બંસીધર એસ્ટેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ–૩૮૦ ૦૦૪