ઉમાશંકરનો વાગ્વૈભવ/હસ્તાક્ષર


કવિના હસ્તાક્ષર
UJO Vagvaibhav-quote.jpg