ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિસ્તૃતિ સિદ્ધાન્ત

From Ekatra Wiki
Revision as of 12:25, 30 November 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} <span style="color:#0000ff">'''વિસ્તૃતિ સિદ્ધાન્ત(Extensional theory)'''</span> જુઓ, વિવક્ષા સિદ્...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


વિસ્તૃતિ સિદ્ધાન્ત(Extensional theory) જુઓ, વિવક્ષા સિદ્ધાન્ત