ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વૃત્ત


વૃત્ત જુઓ, પિંગળશાસ્ત્ર