જનપદ/ડેરા ઊઠે

ડેરા ઊઠે

સીસમનો ઢોલ.
એવડું ઘર.
એક ભીંત ચાંદો.
બીજી સૂરજ.

સવાયો ગોરંભ
રાત રાતમાં માય નહિ
ફાલે અંધારિયું ફળ

નવા દિવસોની ધમણમાં
ગોબે બાબરી.
એક કિલકારો
ને ડેરો ઊઠે.