જનપદ/ગડભે જતો રસ અડધમાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ગડભે જતો રસ અડધમાં

ઝાડ તળે
ઊભું રહી
ડાબો હાથ કાન મૂકી પાડે બૂમ.
બૂમ રાઈ રાઈ
ગબડ્યા કરે વગડાના માથે.

પ્રજળે વનમાં વાટ.

ધૂંસરા પર ડચકારો
ઢીંચણે ધોરી
ગાડું તસુભર ચસકવાનું નામ ન દે
ઊંડળમાં ખોરડું
ધડુકે મોભ
ગડભે જતો રસ અડધમાં
પવન પોટામાં
પડી ગાંઠ.

શિયાળલાળીમાં વહી જાય ખોરડું.