જનપદ/વાયક

વાયક

મસ્તક સાંજમાં
અરુણાઈમાં પગ.
આ સંધિઓની
ફૂટી પાળ.
જળનું સ્ફુરણ ચઢ્યું ઊતર્યું.

રાતના પ્રાન્તમાં
શરૂ થતા ડુંગરના ઉલ્કાહ્રદયમાં
ચઢઊતરિયા
ચાકરણ કેડી.

પીંજાઈ ઊડ્યા
ડુંગરના વાયવ્ય રેષા
આકડિયાનું રૂ.
હાસ અનર્ગળમાં
મેરુ
એક લય આભ મોભારે

ધધરી વેળ.
એનાં વાયક.
ખનકત રંગત ઘૂઘર.